Kaip pasikeis naujų vaistų vertinimas? - Diga

Kaip pasikeis naujų vaistų vertinimas?

Naujų vaistų sukuriamos naudos vertinimas bus tikslesnis, aiškesnis ir trumpesnis. Taip pat labiau orientuotas į pacientą bei pagrįstas racionaliu lėšų naudojimu. Apie tai šiandien Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT)  ekspertai, pristatydami Tarnyboje šiuo metu diegiamą sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir šio proceso valdymo sistemą, kalbėjosi su farmacijos pramonės, gydytojų bei pacientų organizacijų atstovais.

Kas tai yra sveikatos technologijų vertinimas?

Sveikatos technologijų vertinimas (angl. Health Technology AssessmentHTA) – tai tarpdisciplininė mokslo sritis, vertinanti technologijas, kurios yra naudojamos sveikatos priežiūrai, ligoms gydyti bei jų prevencijai užtikrinti. Be vaistų sveikatos technologijoms yra priskiriami ir įvairūs diagnostikos, gydymo, medicininių intervencijų, reabilitacijos bei prevencijos būdai. Tačiau naujų vaistų vertinimas sudaro apie du trečdalius visų atliekamų vertinimų.

Kodėl apskritai reikia vertinti sveikatos technologijas? Tai leidžia objektyviai išanalizuoti informaciją, kiek naujas vaistas, medicinos pagalbos priemonė, diagnostikos ar gydymo būdas yra geresnis už dabar esantį,  kokia yra jo farmakoekonominė nauda arba, kitaip tariant, sukuriamos naudos bei papildomų išlaidų santykis.

Remtasi gerąja užsienio šalių patirtimi

Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimas susideda iš trijų pagrindinių elementų: palyginamojo klinikinio efektyvumo vertinimo, farmakoekonominės analizės bei įtakos biudžetui skaičiavimų. Kaip teigė VVKT viršininkas G. Barcys, projekto ekspertai jau įvertino kitų Europos Sąjungos šalių patirtį bei pateikė detalią sveikatos technologijų vertinimo sistemų gerosios praktikos analizę. Taip pat atliko analizuotų šalių sveikatos technologijų vertinimo metodologijų tyrimą bei aiškinosi, kokios galimybės yra šią patirtį pritaikyti Lietuvoje. „Lygiagrečiai šių veiklų buvo rengiama ir vaistų vertinimo bei sprendimų dėl vaistų kompensavimo priėmimo Lietuvoje proceso analizė. Paprasčiau kalbant, buvo aprašytas ir išanalizuotas Lietuvos vaistų kompensavimo procesas, įvertinti šio proceso dalyviai, jų vaidmenys bei atliekamos funkcijos. Gauta informacija leido išsigryninti šiandienines vaistų kompensavimo proceso problemas, taip pat pateikti įžvalgas, kurios proceso dalys turėtų būti labiausiai tobulintinos“, – pasakojo VVKT viršininkas G. Barcys.

Anot VVKT vadovo, vykdant projektą, apmokyti specialistai atliks pilotinius vaistinių preparatų vertinimus pagal naują metodiką. Pokyčiams stebėti ir analizuoti ateityje bus sukurta inovatyvių vaistų, įtrauktų į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, efektyvumo stebėjimo sistema, kuri papildys kuriamą sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą.

Racionaliau panaudojami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai

Pabaigus įdiegti sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir šio proceso valdymo sistemą, naujų vaistų vertinimas turėtų būti kitoks nei anksčiau – jis taps tikslesnis, aiškesnis, paprastesnis ir efektyvesnis. Taip pat bus sudarytos sąlygos racionaliau panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įvertinti ne tik vaistų efektyvumą, saugumą bei kainą, bet ir jų panaudojimą klinikinėje praktikoje bei naudos ir kaštų santykį plačiąja prasme. Tokiu būdu Lietuvos sveikatos sistema taps saugesnė, efektyvesnė, bus labiau orientuota į pacientą ir pagrįsta racionaliu lėšų naudojimu.

 

Projektas NR. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0008 „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.-

Autorius

DIGA

DIGA